Stočené kilometre, alebo chybný zápis na STK?

V poslednom čase sa nám množia prípady podozrenia na stočené kilometre, pri preverovaní v databázach kontroly originality, resp. staníc STK. Schválne uvádzame podozrenie, pretože v prípadoch, o ktorých píšeme, môže, dokonca v mnohých prípadoch, aj ide o omyl.

Ale pozor, nie vo všetkých.

Mnohí o tom ani netušíte, že chybou technika, prišlo k nesprávnemu zápisu stavu kilometrov pri absolvovaní technickej a emisnej kontroly na Vašom vozidle. Väčšinu zákazníkov žiaľ o tomto fakte upovedomíme až my, pri oceňovaní vozidla, ktoré k nám chcú predať.

Ako je to možné a čo môžete v takomto prípade robiť?

Začnime teda pekne od začiatku. Každý z nás, kto absolvoval niekedy technickú a emisnú kontrolu vie, že musí byť vykonaná prvýkrát po 4 rokoch od kúpy nového vozidla a potom následne každé dva roky (netýka sa áut so splynovačom a taxíkov, tam je ročná lehota).

Po absolvovaní takejto kontroly si preberáme od technika 2 protokoly o vykonaní kontroly, jeden k technickej a jeden k emisnej.  K protokolom dostávame taktiež dve kartičky a nálepky na čelné okno s lehotou platnosti. Čo však mnohí nevedia, alebo si to nevšimnú je, že pri preberaní spomínaných protokolov je v nich uvedený aj stav kilometrov, ktorý okrem iného, na protokole podpisujeme. Mnohí z nás len podpíšu a neskontrolujú si pravosť údajov. A presne tu dochádza k chybe. Technik je totiž tiež len človek omylný a stane sa, že zle zapíše stav kilometrov, ktorý keď mu podpíšeme, dostáva sa do online databázy a ktokoľvek si ho môže overiť. Verejne dostupné zdroje sú www.ko.sk , alebo www.seka.sk, kde po zadaní EČV alebo VIN čísla, si vie každý motorista overiť údaje o svojom vozidle, s akým stavom najazdených kilometrov absolvovalo technickú, či emisnú kontrolu.

 

 Uvádzame príklad grafu,  jedného z vozidiel našich klientov, kde došlo k chybnému zápisu rovno dvakrát

 

Čo robiť, ak prídete na to, že aj na Vaše vozidlo patrí do zoznamu „podozrivých zo stočenia kilometrov“?

V prvom rade nastáva otázka, či ste s Vašim miláčikom chodili len do autorizovaného autoservisu, alebo ste po uplynutí záručnej doby, či skrátka po kúpe ojazdeného auta, navštevovali neautorizovaný autoservis, poprípade v najhoršom prípade, kamaráta v garáži.

Ako všetci vieme, hneď, keď prestaneme navštevovať značkový autoservis, stáva sa naša servisná história nedohľadateľnou. A tým pádom strácate jedinú nádej, ako môžete dokázať, že ste so stavom odometra nemanipulovali. Pýtate sa, Prečo? veď mám servisnú knižku vyorážanú z neautorizovaného autoservisu. Odpoveď je jednoduchá. Tak, ako v mnohých prípadoch, aj v tomto segmente existuje veľa podvodníkov a neserióznych predajcov, resp. vo všeobecnosti aj bežných ľudí, ktorí si nechali servisné knižky opečiatkovať u kamaráta v neautorizovanom autoservise, alebo si dali vyrobiť falošné pečiatky rôznych autoservisov. Tým sa žiaľ servisné histórie z iného, ako autorizovaného servisu, stali pre ľudí nedôveryhodné.

Aké máte teda možnosti ďalej, keď viete s istotou, že Vaše vozidlo nie je stočené? Cítite nespravodlivosť, hnev, bezmocnosť? Je to prirodzené, každý z nás by to tak vnímal, pretože jeho auto vďaka takejto chybe automaticky značne klesá na hodnote trhovej, či predajnej, resp. ak históriu  zdokladovať neviete vôbec, môže byť Vaše vozidlo nepredajné.

Ako to?

Od 1. Marca 2016 vyšla z dielne Smeru novela zákona o stáčaní kilometrov, ktorá zakazuje predajcom nie len predávať, ale aj vystavovať vo svojich priestoroch jednak autá so stočenými kilometrami, ale aj vozidlá s podozrením na stočené kilometre. Hrozí im za to sankcia od 3.000, až do výšky 50.000€. Pýtate sa, ako je možné sankcionovať predajcu, keď si nie je istý stavom najazdených kilometrov? Stačí, ak príde potenciálny záujemca o vozidlo, predajca mu nevie zdokladovať servisnú históriu, nedajbože nájde na internete spomínaný chybný záznam a problém je na svete. Môže to oznámiť obchodnej inšpekcii, ktorá je povinná situáciu preveriť. Jediný spôsob, ako sa môže predajca brániť je ten, že preukáže riadne zdokladovanú servisnú históriu z autorizovaného autoservisu. Ak ju nemá, nemôže riadne doložiť stav najazdených kilometrov a teda môže, ale nemusí byť obvinený z manipulácie s odometrom.

Práve z tohto dôvodu sa predajcovia štítia vykupovania vozidiel s chybným záznamom a bez riadne zdokladovanej histórie autorizovaným autoservisom, resp. takého vozidla vôbec nekúpia.

 

Aké sú zákonné spôsoby na uplatnenie nároku zmeny chybného údaju v záznamoch STK?

 

Na stránke www.ko.sk sa dočítate, že „V prípade, pokiaľ k nesprávnemu zaznamenaniu hodnôt došlo počas TK alebo EK, a žiadate opravu, nekontaktujte Poverenú technickú službu kontroly originality vozidiel. Prosím, postupujte v súlade s oznamom MDV SR. Poverená technická služba kontroly originality vozidiel (www.ko.sk) informácie o počte najazdených kilometrov do svojho informačného systému len preberá priamo z informačných systémov technických a emisných kontrol, a preto nemôže svojvoľne zasahovať do týchto údajov. (!!!Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla pri prevzatí protokolu o TK alebo EK potvrdzuje svojím podpisom oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole. Pred podpísaním protokolu odporúčame najskôr si dôkladne skontrolovať všetky údaje zapísané v protokole a až potom zistené skutočnosti potvrdiť vlastnoručným podpisom!!!)).“

 

Následne Vás odkážu na nasledovný link Ministerstva dopravy a výstavby SR :

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=196126 , v ktorom nájdete informáciu, že ,,pri každej technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla kontrolný technik zaznamenáva do informačného systému aktuálny údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti (z odometra), ktorý je následne uvedený aj na protokole o technickej kontrole vozidla a na protokole o emisnej kontrole motorového vozidla. Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič, ktorý pristaví vozidlo na technickú alebo emisnú kontrolu, pri preberaní protokolu o technickej kontrole vozidla alebo emisnej kontrole motorového vozidla svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov uvedených v týchto protokoloch. Ak je tento údaj nesprávny, tak kontrolný technik môže tento údaj v priebehu dňa vykonania kontroly opraviť a zároveň vystaví nové opravené protokoly.

Dodatočne údaje z počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole nie je možné opraviť.

Ak sa aj napriek tomu prevádzkovateľ vozidla domnieva, že kontrolný technik sa pomýlil a údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole bol zapísaný nesprávne a túto skutočnosť vie prevádzkovateľ vozidla preukázať, tak prevádzkovateľ vozidla, môže podať podnet na pochybenie kontrolného technika. Po preukázaní chyby kontrolnému technikovi za chybne zapísaný údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti bude miestne príslušným okresným úradom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií uložená pokuta vo výške 165 eur za každé jedno vozidlo a stanici technickej kontroly resp. pracovisku emisnej kontroly za to, že nezabezpečili, aby technici vykonávali svoje činnosti v súlade s metodikou, bude uložená pokuta vo výške od 2 000 do 5 000 eur.

Podnety posielajte na:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Odbor kontroly štátneho dozoru a dohľadu
Námestie slobody č. 6
P.O.Box č. 100
810 05 Bratislava

Na záver si dovoľujeme uviesť, že serióznosťou každej stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly, by okrem toho, že prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla okrem vysvetlenia zistených chýb, malo byť upozornenie, že pri technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla bola zaznamenaná hodnota počítadla prejdenej vzdialenosti.“

V praxi sme si vyskúšali aj my, ako to funguje, keď sa predajca, ale aj bežný občan obráti na zverejnenú adresu a chce sa dovolať svojej pravdy, nakoľko má chybný záznam v databáze STK, ale reálny a skutočný stav najazdených kilometrov vie jasne zdokladovať servisnou históriu, výhradne v autorizovanom autoservise. V oboch prípadoch bola odpoveď rovnaká:

,,Po porovnaní údajov, evidovaných v AISTK a AISEK so záznamami o údržbe vozidla, ktoré ste nám zaslali v prílohe Vášho listu existuje podozrenie z pochybenia kontrolného technika pri zápise stavu počítadla prejdenej vzdialenosti predmetného vozidla, a to v protokole o technickej kontrole vozidla č.: 1234-123-12345-123456-123456 (číslo je len ilustračné, skutočné číslo neuvádzame z dôvodu ochrany klienta), zo dňa 13.06.2008, ako aj v protokole o technickej kontrole vozidla č. 1234-123-12345-123456-123456 zo dňa 09.06.2010, po vykonaní technickej kontroly predmetného vozidla na stanici technickej kontroly č. 1234 – STK, s.r.o., Bratislava. Zároveň existuje podozrenie z pochybenia technika emisnej kontroly pri zápise stavu počítadla prejdenej vzdialenosti predmetného vozidla, a to v protokole o technickej kontrole vozidla č.: 1234-123-12345-123456-123456 (číslo je len ilustračné, skutočné číslo neuvádzame z dôvodu ochrany klienta), zo dňa 13.06.2008, ako aj v protokole o technickej kontrole vozidla č. 1234-123-12345-123456-123456 zo dňa 09.06.2010, po vykonaní technickej kontroly predmetného vozidla na stanici technickej kontroly č. 1234 – STK, s.r.o., Bratislava.

Ďalej k predmetnej problematike Vám dávame do pozornosti aj stanovisko Štátneho dopravného úradu MDV SR, dostupné na http://www.telecom.gov.sk/index.php?ids=19626, kde je uvedené, že pri každej technickej a emisnej kontrole vozidla kontrolný technik, resp. technik emisnej kontroly zaznamenáva do informačného systému aktuálny údaj z počítadla prejdenej vzdialenosti (z odometra), ktorý je následne uvedený aj v protokole o technickej kontrole vozidla a v protokole o emisnej kontrole vozidla. Prevádzkovateľ motorového vozidla, alebo vodič, ktorý pristaví vozidlo na technickú, alebo emisnú kontrolu, pri preberaní protokolu o technickej, alebo emisnej kontrole motorového vozidla , svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov  uvedených v týchto protokoloch. Ak je niektorý  údaj uvedený v protokoloch nesprávny, tak kontrolný technik môže tento údaj v priebehu dňa vykonania kontroly opraviť, a zároveň vystaví nové, opravené protokoly. Dodatočne však nie je možné upraviť údaje o stave počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole uvedené v jednotlivých protokoloch, ako aj v informačnom systéme technických a emisných kontrol.  K predmetnej veci ďalej uvádzame, kontrolný technik, resp. technik emisnej kontroly je pri výkone technickej a emisnej kontroly motorového vozidla povinný postupovať podľa metodických pokynov vydaných a schválených MDV SR, v tomto prípade aktuálne podľa metodického pokynu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR na vyznačovanie výsledku technickej kontroly vozidla a na evidenciu podpisových vzorov kontrolných technikov a vzorových odtlačkov pečiatok používaných pri technických kontrolách, č.j.: 11527-2100/06, kde vo Vašej veci existuje podozrenie z porušenia bodu č.: 2.2.20 – Stav počítadla prejdenej vzdialenosti, predmetného metodického pokynu a zároveň  článku 6, ods. 6, písm. d) metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 32/2014, ktorý upravuje vyznačovanie výsledku emisnej kontroly do dokladov o emisnej kontrole v znení metodického pokynu č. 38/2015 a metodického pokynu  č.: 12/2017. Existujúce podozrenie z pochybenia kotolného technika, resp. technika emisnej kontroly už však nie je možné preveriť vykonaním štátneho odborného dozoru nad stanicou technickej kontroly č.123, STK, s.r.o. a nad pracoviskom emisnej kontroly č. 123, STK, s.r.o., keďže predmetnej spoločnosti bolo v roku 2011 zrušené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ako aj oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly. Ďalej uvádzame, že kontrolnému technikovi, resp. technikovi emisnej kontroly môže byť podľa ustanovenia  § 107 ods.22 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene doplnení niektorých zákonov, uložená pokuta za porušenie jeho povinnosti najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Vzhľadom na to, že technické kontroly vozidla, ako aj emisné kontroly vozidla, ktorých sa týka podozrenie z pochybenia kontrolného technika, resp. technika emisnej kontroly boli vykonané 13.06.2008 a 09.06.2010, doba piatich rokov od porušenia povinnosti už uplynula, nie je možné zo zákona sankcionovať kontrolného technika, resp. technika emisnej kontroly, ktorý dané kontroly vykonal. Čo sa týka informácií o vykonaných technických a emisných kontrolách motorových vozidiel verejne dostupných na webových sídlach jednotlivých poverených technických služieb uvádzame, že tak, ako je zobrazené na predmetných webových stránkach, poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

Záverom uvádzame, že pri predaju Vášho vozidla odporúčame poskytnúť druhej strane k nahliadnutiu dokumenty s uvedením stavu počítadla prejdenej vzdialenosti predmetného vozidla, napr. faktúry a záznamy autorizovaného servisu.“

Tak si to zhrňme. Máte vozidlo, kde došlo k chybnému zápisu, históriu auta viete riadne zdokladovať, no aj tak nezmôžete nič. Údaje v systéme STK sú trvalo nemenné, nikto s tým nemôže nič urobiť a vlastne, štát Vás schladí vyjadrenám, že ste si mali skontrolovať, čo podpisujete. Jediná drobná satisfakcia pre Vás môže byť udelenie pokuty stanici technickej, resp, emisnej kontroly alebo jej technikovi, ale aj to len v prípade, že chybný záznam nie je starší ako 5 rokov, alebo danej spoločnosti nebola odobraná licencia na vykonávanie týchto kontrol. A ak nemáte kompletnú servisnú históriu, alebo ju máte vedenú v inom, neautorizovanom autoservise, Vaša situácia je ešte oveľa horšia.

Máte teda vozidlo, ktoré má nie Vašou chybou nižšiu trhovú hodnotu, máte záznamy z autorizovaného, alebo iného autoservisu, no Vaša vyjednávacia pozícia pri predaji je viac než zlá a pri najhoršom auto ani nepredáte. Minimálne nie predajcovi vozidiel, ktorý môže byť za takéto vozidlo sankcionovaný. Je to smutné, no žiaľ taká je realita a prípadov chybných záznamov stále pribúda. Jediné, čo môžete do budúcna urobiť je, že si pri každej kontrole poriadne pozriete protokol, ktorý podpisujete.

Ale pozor, nezabúdajte, že v tomto článku sme pojednávali a opisovali chybné záznamy, no mnoho záznamov chybných nie je a dajú sa prostredníctvom nich skutočne odhaliť stočené kilometre.

 

Názor odborníka – dopravného konzultanta Maroša Palescha :

Myslím si, že v tomto prípade je na mieste porekladlo „dôveruj ale preveruj“. Napriek tomu, že sa mi táto situácia ešte nestala, pretože som pri kontrolách aktívny a hlavne zvedavý, v akom stave mám vozidlo a obvykle som technikovi na EK a STK vždy diktoval stav odometra ja, odporúčam dôkladne kontrolovať protokoly pred ich podpisom, tá minúta-dve nikoho nezabije, no ušetrí mnoho problémov v budúcnosti.

Top